Verkiezingsprogramma 2018

Mensen willen zich thuis voelen in hun buurt. Als geëngageerde partij wil CD&V hiertoe bijdragen door te werken aan een Borgerhout waar leefbaarheid en levenskwaliteit voorop staan. De inwoners en hun behoeften staan voor ons centraal. Voor en door hen willen wij vanuit een positief mensbeeld werken aan een district waar we allen thuis zijn.

 Borgerhout is een uniek district met specifieke uitdagingen en eigenschappen:

 • We zijn het meest dichtbevolkte district van Antwerpen;

 • Omringd door (invals)wegen waardoor mobiliteit en leefbaarheid twee kanten van dezelfde medaille zijn die we voortdurend in het oog dienen te houden;

 • We zijn een enorm kleurrijk en divers district;

 • De aanwezigheid van veel middenstand maar amper grote werkgevers zorgt voor een zeer specifieke economische situatie;

 Maar Borgerhout heeft ook een unieke culturele uitstraling die tot ver voorbij haar grenzen reikt dankzij gevestigde namen als Roma, Trix, Rataplan, Matterhorn, etc. Daarnaast kunnen we een mooie geschiedenis koesteren die ook zichtbaar is in de vele oude huizen, ons prachtige districtshuis, de ‘Peperbus’ en de centers onder de spoorlijn. Het meest waardevolle zijn echter onze inwoners, die het bruisende verenigingsleven op gang houden, leven op straten en pleinen brengen en Borgerhout hebben gekozen als hun thuis. Het is met respect voor elk van die inwoners dat CD&V zijn visie op een Borgerhout vol levenskwaliteit wil omzetten in beleid.

Aangenaam Borgerhout

 • Voor veel bewoners zijn straten en pleinen het verlengstuk van hun woning. We willen daarom de openbare ruimte groener, aangenamer en veiliger maken. We bekijken met bewoners waar woonerven, fietsstraten en tuinstraten kunnen worden voorzien. Infrastructuur dient onaangepast weggedrag te ontmoedigen. Straten en pleinen moeten gezellige en warme ontmoetingsplaatsen worden. In de strijd tegen luchtvervuiling, kiezen we voor een groener district dat letterlijk zuurstof geeft aan de bewoners.
 • Borgerhout heeft grote inspanningen geleverd om een goede fietsinfrastructuur te realiseren. Voor voetgangers zijn echter ook inspanningen nodig: de staat van de voetpaden is vaak erbarmelijk, onderhoud bleef veel te lang uit. We wensen dit aan te pakken.
 • De openbare ruimte en de infrastructuur moet waar nodig worden aangepast : zowel kindvriendelijk als vriendelijk voor bejaarden of voor hen die minder mobiel. Dit impliceert dat binnen de openbare ruimte, voldoende veilige en kwaliteitsvolle speelruimte wordt voorzien.
 • Dit betekent ook dat inwoners in hun buurt een aantal ontmoetingsplekken aantreffen, gericht op de verschillende leeftijden. Een pleintje kan speelruimte bieden aan jonge kinderen en beperkte sportmogelijkheden maar ook zitbanken voor senioren.
 • Wandelen en lopen gaat het beste in een aangename omgeving. Dus is het noodzakelijk de groenzones te bevorderen, o.a. via informatie en advies te geven bij het realiseren van biodiversiteit in de stadsomgeving, een stadstuintje, groendaken, enz.

 • Pleinen en hoeken laten we uitgroeien tot kleine groene oases. Systematisch onderhoud van de straten is een must, zodat het “kleine stort” vermeden wordt. Inschakelen van de buurtwerking en bestrijden van sluikstort met een aangepaste “vuilbakkenpolitiek”, o.a. via de plaatsing van “selectieve” papiermanden in het straatbeeld.
 • Het district moet beter zorg dragen voor het bestaande groen. Wij wensen een meer regelmatig onderhoud van Boelaerpark en Krugerpark. Tevens wensen we het nieuwe recreatiegebied in Park Spoor Oost verder te ontwikkelen en de vrijwilligerwerking hierrond te ondersteunen.
 • De overkapping van de Ring, die wij ten volle steunen, biedt ons nieuwe mogelijkheden om geluids-, licht- en geurhinder te bestrijden en tevens nieuwe groene zones te ontsluiten.
 • Promoten van burgerzin en respect voor de openbare ruimte, via acties mee gedragen door o.a. jeugdbewegingen en buurtverenigingen : opruimen van straat, bezoek in bejaardenhuis, …

Ondernemend Borgerhout

 • Borgerhout heeft een traditie van handelszaken en kleine ambachtsbedrijven. De interesse en nabijheid van UNIZO en de heropleving van de centers kunnen een nieuwe impuls geven aan investeringen in handelspanden, nieuwe middenstanders stimuleren. Het district kan hier bijspringen via een informatiepunt over onderwerpen zoals het  “zich vestigen als zelfstandige”, een eerste werknemer in dienst nemen, bekomen van vergunningen, etc.
 • Door de oprichting van een middenstands- en ondernemingsraad willen we als district een luisterend oor en steun bieden aan ondernemers in het district.
 • Het bestuur moet maatregelen nemen om zaken met een bedenkelijke repuratie te weren zonder hierbij aan stigmatisering te doen. Misbruiken en deloyale concurrentie bestrijden we.
 • Bij (tijdelijke) problemen willen we in de administratie van het district, van overheidsdiensten en van samenwerkende bedrijven, dat men prioriteit geeft aan het inschakelen van precaire statuten (tijdelijke krachten, beroepsinschakeling, leefloners. etc.), alternerende opleiding, instapstage, …
 • Borgerhout is een woongebied met veel jonge mensen. Nochtans blijft de hoge werkloosheid zorgen baren. Wie een job wil, verdient werkbaar werk, daarom willen wij alle partners samen brengen die betrokken zijn bij opleiding en begeleiding van werkzoekenden.
 • Omdat het vinden van een job vaak steunt op een goede opleiding, willen wij bestaande lacunes bij de begeleiding van de schoolkeuze, de beroepskeuze, bij- en herscholing. Tevens stimuleren wij werkend leren en opleiding on-the-job, vervolgonderwijs, beroepsopleiding, bijscholing en herscholing. Het organiseren van begeleiding van zwakke of moeilijk te plaatsen profielen via een vrijwillig peterschap.

Zorgend Borgerhout

 • Zorg moet bereikbaar en beschikbaar blijven voor iedereen die hier nood aan heeft. De regels moeten eenvoudig worden uitgelegd. Kansengroepen moeten beroep kunnen doen op iemand die hen helpt bij het indienen van een aanvraag, die hen oriënteert bij zorgvragen: vragen over welzijn, dienstverlening, opvoeding, armoede, … Wij pleiten voor een winkel/informatiepunt dat kan doorverwijzen naar gepaste hulpverlening.
 • Alle partners, zowel overheidsdiensten als privé-initiatief en vrijwilligersorganisaties, treffen elkaar in een Adviesraad voor Sociaal Beleid en Welzijnsoverleg. Hun opdracht bestaat er in knelpunten bij bestaande cases op te lossen en op deze wijze zwakke of ontbrekende schakels, blinde vlekken, … in het huidige aanbod op te sporen en oplossingen voor te stellen.
 • Vaak hebben problemen verschillende dimensies: ziek maakt arm en arm maakt ziek. Gebiedsgerichte sociale teams zorgen voor een integrale aanpak van de zorg en ondersteuning, zoveel mogelijk in de wijk en buurt. Dit team bestaat uit breed inzetbare hulpverleners (al heeft ieder zijn eigen specialiteit) en met eigen handelingsbevoegdheid.
 • Naast de professionele organisaties bieden heel wat vrijwillige mantelzorgers ondersteuning in noodsituaties. Zij helpen mensen met een beperking, met een zware ziekte, met psychische of sociale problemen, om desondanks deel te nemen aan het sociale leven.  Ook zij verdienen een betere erkenning en steun. We pleiten voor de invoering van een mantelzorgpremie door het district.
 • Voorkomen is beter dan genezen. We werken aan een gezondere leefomgeving en preventie, want zo worden minder mensen ziek. Tevens bewaken wij het lokale aanbod aan gezondheidszorgen: bereikbaarheid, toegankelijkheid en de vlotte toeleiding tot andere zorgvoorzieningen.
 • Geestelijke gezondheid bevorderen wij via informatie, advies en cliëntondersteuning. Uitwerken van een verslavingsbeleid dat begeleiding en hulp aanbiedt aan de slachtoffers: de verslaafde en zijn omgeving. Jeugdigen met problemen willen we preventief ondersteunen.
 • Wie nood heeft aan hulp bvb in het huishouden, bij de aanpassing van de woning aan fysische beperkingen, bij het vinden van een tijdelijke logeeropvang die de omgeving even ademruimte geeft, aan een tolkvoorziening bij een privé-probleem, krijgt op het juiste moment (vermijden van wachtrijen) gepaste en betaalbare zorg.
 • In samenwerking met het stedelijk beleid willen wij de huisvestingsproblemen oplossen via controle op kwaliteit en prijs van huurappartementen, het bestrijden huisjesmelkerij, controle op de capaciteit van de woning en initiatieven om betaalbaar wonen te garanderen
 • Om de huisvestingskwaliteit te verbeteren, willen wij de aankoop van een eigen woning aantrekkelijker maken en verbouwings- en verbeteringsplannen ondersteunen via adviesverlening en via toeleiding tot premies en fiscale voordelen.
 • Wie ouder wordt, heeft recht op een omgeving om waardig te leven en deel te nemen aan de maatschappij. Het is een goede zaak dat mensen langer leven, werken, sporten, anderen helpen, hobby’s beoefenen, plezier hebben. Gezien de opgebouwde ervaring, noemen we dit de verzilvering (en niet de vergrijzing) van onze samenleving.
 • Zeker bij deze groep is het belangrijk vereenzaming te voorkomen: om de contactmogelijkheden te behouden, ook met hen die al dan niet tijdelijk in ziekenhuis of rusthuis verblijven, moet er een gepast en behoorlijk aanbod zijn van transportmogelijkheden voor buren, vrienden, familie.  De inplanting van voorzieningen dient de nodige sociale mix te faciliteren.
 • We nemen bijkomende maatregelen om armoede te bestrijden, zowel structureel – generatiearmoede – als tijdelijke problemen (verlies werk, echtscheiding).

Mobiel Borgerhout

 • Mobiliteit, verkeersveiligheid en de bijhorende inrichting van het openbaar domein dienen te vertrekken vanuit het STOP-principe: voorrang voor stappers, dan trappers en openbaar vervoer en ten slotte personenwagens. Het district Borgerhout moet hier binnen zijn bevoegdheden maximaal werk van maken. Alle vormen van vervoer hebben hun plaats omdat de Borgerhoutenaren verschillende behoeften hebben op het vlak van mobiliteit.
 • Wij willlen maximaal zone 30 invoeren waar mogelijk, met bijhorende straatinrichting om naleving af te dwingen en een hoge pakkans voor overtreders met bijhorende sanctionering.
 • Wijkcirculatieplannen die erop gericht zijn om bewoners en bezoekers een vlot verkeer te garanderen, secundaire wegen te ontlasten en sluipverkeer te vermijden. Gezien de beperkte grootte van het district en het doorlopen van vele wegen naar ander districten is overleg met de naburige districten aangewezen;
 • Veilige oversteekplaatsen aan alle wegen en kruispunten, met bijzondere aandacht voor plaatsen zoals scholen. Voor bepaalde kruispunten kan er via proefprojecten worden bekeken of alternatieven zoals groen licht voor alle fietsers en voetgangers en/of diagonale zebrapaden oplossingen kunnen bieden om het verkeer veiliger en vlotter te doen verlopen.
 • Inrichting van de straten die ervoor zorgt dat foutparkeren op straathoeken en kruispunten niet meer mogelijk wordt;
 • Straten die veiligheid, comfort en leefbaarheid van de bewoners en zwakke weggebruikers voorop stellen zonder evenwel andere vormen van transport of vervoer te bannen. Op vele plaatsen is er vraag naar meer fietsinfrastructuur maar door de beperkte ruimte is de inrichting van gescheiden fietspaden niet altijd een optie. Fietsstraten bieden hiervoor een goede oplossing. Bij de inrichting van fietsstraten dient het district ook voldoende signalisatie te voorzien om te zorgen dat de geldende regels worden nageleefd. Specifiek sanctioneren kan soms nodig zijn om naleving af te dwingen.
 • CD&V Borgerhout wil ook bekijken of het mogelijk is bepaalde straten in te richten als woonerf: zo ontstaat een straat die alle vormen van verkeer toelaat maar door haar inrichting snelheidsremmend werkt en mogelijkheden biedt om parkeerplaatsen voor auto’s, fietsstallingen en meer groen in het straatbeeld te combineren. Het district moet in overleg met de buurtbewoners kunnen nagaan of hun straat zich bij een volgende heraanleg al dan niet leent tot een dergelijke inrichting.
 • Openbaar vervoer dat vlot, nabij en betrouwbaar is. Alle trams op de Turnhoutsebaan dienen op termijn gebruik te maken van de ondergrondse tramtunnel. Metrostation Drink moet worden geopend om het hart van Borgerhout van een goed knooppunt te voorzien. Aangezien lokaal OV belangrijk blijft voor vele mensen, pleiten we ervoor om de Turnhoutsebaan en een aantal andere cruciale assen te blijven bedienen met een aangepaste vorm van openbaar vervoer: kleine elektrische bussen, fietstaxi’s, etc.
 • Een parkeerbeleid dat verder kijkt dan alleen het klassieke vraagstuk van de auto. Parkeren gaat immers ook over fietsen en voertuigen van zorgverlenende diensten. Het parkeerbeleid dient dan ook te bestaan uit meerdere luiken: parkeerplaatsen voor auto’s zijn nodig voor de bewoners die geen garage bezitten of huren, fietsstallingen en fietstrommels zijn een must voor de Borgerhoutenaar die zich per fiets verplaatst en deze niet altijd binnen of veilig kan stallen. We pleiten dan ook voor een verder uitrollen van fietstrommels in overleg met de buurt om te zien waar deze het best kunnen worden geplaatst. Ook de mogelijkheid om specifieke parkeerplaatsen te voorzien voor dienstverleners zoals artsen of thuiszorgen dient te worden bekeken. Tot slot wil CD&V ook dat in Borgerhout extra muros betalend parkeren wordt ingevoerd om een te grote parkeerdruk voor de bewoners te vermijden. De leefbaarheid en levenskwaliteit van de buurt en zijn bewoners dienen voorop te staan.
 • De laatste jaren werd het openbaar vervoer binnen ons district af- in plaats van uitgebouwd. Wij willen, eventueel samen met andere districten, initiatieven nemen naar De Lijn, om een meer frequent, kwaliteitsvol en betaalbaar openbaar vervoer te herstellen. Dit brengt met zich dat dit transport vlot bereikbaar blijft, via goed bereikbare, veilige opstapplaatsen : specifiek voor de metro eisen wij bijkomende stations, met camerabewaking.
 • Bij wegenwerken moeten bijkomende maatregelen de mobiliteit zo veel mogelijk blijven verzekeren. In het bijzonder het openbaar vervoer moet in dergelijke situaties een bijkomende dienstverlening kunnen aanbieden.

 • De voetpaden en oversteekplaatsen willen we beter beveiligen en tevens de naleving wegcode, in het bijzonder rond snelheid en verkeerslichten verbeteren.

 • Om het verkeer overzichtelijk te houden en het “asociaal” (dubbel)parkeren te verminderen, willen we de parkeerfaciliteiten verbeteren en vermeerderen: zo kan bekeken worden om een deel van de parkeerplaatsen voor te behouden aan bewoners en handelaars. Zo vermijden we ook extra verkeer in bepaalde wijken.

Ontspannend Borgerhout

 • Borgerhout biedt slechts een beperkte sportinfrastructuur. Daarom willen wij hulp, eventueel subsidie aanbieden bij het organiseren van  binnen- en buitenactiviteit : breedtesport, beweging in het bijzonder voor kinderen en ouderen.
 • We willen in samenspraak met scholen bekijken of sportinfrastructuur eventueel buiten de schooluren ter beschikking kan worden gesteld. Het district kan hierbij als coördinator optreden om dit in goede banen te leiden en bij eventuele problemen op te treden als verantwoordelijke en bemiddelaar.
 • Borgerhout telt heel wat culturele initiatieven en troeven. We moeten deze nog meer in de verf zetten als een sterk punt van ons district. De Roma, Rataplan, ’t Werkhuys, De Theatergarage en concertzaal TRIX zijn bekende locaties voor een cultureel aanbod met een grote verscheidenheid. Heel wat kunstenaars werken in Borgerhout. De stedelijke Academie en het rijke Borgerhoutse koorleven zorgen voor de ontplooiing van artistiek talent. Met de Borgerhoutse Reuskens heeft ons district cultureel erfgoed dat drie eeuwen bestaat.
 • Er blijft een tekort aan basisinfrastructuur voor onze sociaal-culturele verenigingen: polyvalente, goed bereikbare en goed uitgeruste ontmoetingsplaatsen waar mensen gewoon kunnen samen zijn, vergaderen, een quiz of andere avond organiseren…
 • Het district is een regisseur op het gebied van het culturele leven en het verenigingsleven. Het district doet niet alles zelf maar ondersteunt traditionele en nieuwe verenigingen. Dat betekent in eerste instantie duidelijke en eenvoudige regels rond subsidies. We pleiten ervoor dat het district bij wetswijzingen informatiesessies organiseert en advies en hulp verleent bij de vele juridische en administratieve verplichtingen van verenigingen. Daarnaast zorgt het district zelf voor beperkte administratie voor de verenigingen, door aanvraagprocedures te vereenvoudigen. De vrijwilligersdatabank, die reeds vraag en aanbod samen brengt, wordt actief gepromoot en gebruikt om verenigingen te ondersteunen. Ook het ter beschikking stellen van communicatiekanalen van het district helpt verenigingen.
 • Om het sociaal-culturele beleid vorm te geven is het noodzakelijk dat het district ook regelmatig overleg pleegt met mensen en organisaties die actief zijn op het terrein.
 • We moeten blijven inzetten op de cultuurparticipatie van mensen uit alle lagen van de bevolking en van de diverse bevolkingsgroepen. Het verhogen van cultuurparticipatie is zeker niet evident. Het beste antwoord is een algemeen beleid dat drempels voor een zo breed mogelijk publiek wegwerkt zonder aan kwaliteit in te boeten. Specifieke maatregelen zoals cultuurcheques voor wie het financieel moeilijk heeft om aan cultuur deel te nemen kunnen ondersteunend werken. Maar het zijn niet steeds financiële drempels die de weg versperren. Verschillen in interesse, angst voor het onbekende en onvoldoende kennis spelen ook een rol. Daarmee moeten we rekening houden bij het uitbouwen van het Ook samenwerking met verenigingen, scholen en het kunstonderwijs rond het wegwerken van drempels en het bekend maken van het aanbod is een must.
 • Cultuur kan ook op andere locaties doorgaan dan in de gekende en daartoe bestemde cultuurzalen. Cultuur op buurtpleintjes is daarvan een mooi voorbeeld. Evenementen kunnen bijdragen aan de sociale samenhang in een buurt, zowel bij de voorbereiding als op de dag van het feest zelf. Laagdrempelige maar daarom niet minder kwalitatieve kunst die mensen uitnodigt om deze mee te beleven, verdient meer ondersteuning, bijv. door het ter beschikking stellen van lokalen. We maken werk van een beleid voor meer kunst & cultuur in de publieke ruimte. We denken aan street art, kunst in parken en op pleinen zodat mensen in alle wijken kunnen genieten van kunst en cultuur. Zeker voor plaatselijke plastische kunstenaars kan het een stimulans betekenen hun werk te kunnen tonen in het Borgerhoutse straatbeeld. Ook leegstaande winkelpanden kunnen hiervoor worden ingeschakeld. Vrijplaatsen in de publieke ruimte kunnen een (tijdelijke) culturele bestemming krijgen. Tenslotte bieden ook veel (historische) gebouwen een mooie locatie voor de organisatie van expo’s en concerten als nevenactiviteit. Bijvoorbeeld in het districtshuis en de kerken. Het district kan hierin een faciliterende rol opnemen.
 • We pleiten ervoor dat er opnieuw een wijkbibliotheek wordt uitgebouwd, specifiek gericht op de buurt, scholen en leerlingen. Deze bibliotheek voorziet in een aanbod voor mensen die omwille van diverse redenen een te grote drempel ervaren om gebruik te maken van de stadsbibliotheek.
 • We willen de uitstraling van de grote cultuurtempels consolideren (De Roma, TRIX) en bijkomende inspanningen richten op nieuwe initiatieven die door buurten of grote groepen mensen worden gedragen, zoals de Theatergarage. We zetten meer in op de promotie van lokale kunstenaars. De financiële middelen zijn niet oneindig. Bij het maken van keuzes streven we naar een herstel van het evenwicht tussen ondersteuning van initiatieven in oud versus nieuw Borgerhout. We geven de voorkeur aan laagdrempelige initiatieven die een draagvlak hebben bij de lokale bevolking boven projecten die slechts een klein en vaak niet lokaal publiek bereiken.
 • Borgerhout heeft een rijk cultureel erfgoed, dat jammer genoeg nog te weinig bekend is.. Het moet de aandacht krijgen die het verdient. We zijn het aan de komende generaties verplicht om zorg te dragen voor dat rijke en waardevolle erfgoed. Dat betekent echter niet dat het erfgoed “onder een stolp” moet worden geplaats, wel dat het zoveel mogelijk leeft en deel uitmaakt van het sociale en culturele leven. De Borgerhoutse Reuskensstoet, een traditie van drie eeuwen oud, is daar een mooi voorbeeld van. Ook initiatieven zoals tentoonstellingen op de Erfgoeddag over een aspect van de geschiedenis van Borgerhout verdienen opvolging. Hiervoor werkt het district samen met de heemkundige kring. We pleiten ervoor om binnen de schoot van de cultuurraad een open erfgoedraad op te richten, die een adviserende rol kan hebben bij stedenbouwkundige ontwikkelingen om zo het behoud van het Borgerhoutse erfgoed te garanderen.
 • De stad Antwerpen heeft zoals elke stad en gemeente in het kader van het Vlaamse beleid een kerkenplan opgesteld, waarin een langetermijnvisie voor de parochiekerken wordt vooropgesteld. Sommige kerken zullen in de toekomst mogelijk een herbestemming of nevenbestemming krijgen. CD&V geeft daarbij de voorkeur aan bestemmingen die een maatschappelijke meerwaarde betekenen en de geschiedenis en de traditie van het gebouw zo veel mogelijk respecteren. Een positief voorbeeld hiervan is het project dat UNIZO wil realiseren in de “Peperbus”.

Senioren Borgerhout

 • Senioren zijn een bijzonder waardevolle bevolkingsgroep die we ook ten volle moeten laten deelnemen aan ons bestuur. Dat vertaalt zich op bestuursniveau in meer aandacht voor de specifieke problemen van senioren rond mobiliteit, communicatie, zorg, opvang, ondersteuning enz.
 • Belangrijk in het uitstippelen van een beleid voor senioren is het uitgangspunt dat de groep van zestigplussers bijzonder divers is. Het gaat hierbij zowel om de actieve ‘Generatie Nu’, als om kwetsbare afhankelijke ouderen. Ouderenbeleid herleiden tot zorgbeleid, hoe belangrijk dat ook is, is dan ook niet wenselijk.
 • De accenten die wij willen leggen zijn: betrokkenheid en inspraak en een inclusief beleid. Een inclusief beleid wil zeggen dat het de seniorentoets kan doorstaan op alle levensdomeinen. Daarnaast leggen we ook een accent op een zorgbeleid op maat.
 • Senioren wensen als actieve burgers betrokken te worden bij het beleid. Op districtsniveau betekent dat de aanwezigheid van een goed werkende seniorenraad die serieus genomen wordt. Bovendien willen we er naar streven om in het districtsbestuur vertegenwoordigers van de 60-plus-generatie te hebben, zowel in de raad zelf als in adviesorganen als cultuur- en sportraad.
 • Senioren zelf geven aan dat ze zeer leergierig zijn. Om die reden zorgt het district voor een voldoende cursusaanbod, met aandacht voor toegankelijkheid van die cursussen voor ouderen. De opleidingen zijn zeer divers: van informatica, over kunst tot sport. Het district waakt daarmee over het adagium ‘je bent nooit te oud om te leren’.  De bibliotheek moet inzetten op toegankelijkheid en dienstverlening.
 • Senioren moeten zich vrij kunnen bewegen, ook als ze beperkingen hebben. Dat veronderstelt een bijzonder goede infrastructuur die rekening met hen houdt en bijzondere aandacht schenkt aan het veiligheidsgevoel. Dat kan o.m. met een goede verlichting. Het openbaar vervoer moet absoluut sterker op senioren worden afgestemd, door veilige opstapplaatsen, maar ook door het aansluiten van de rijtijden op de programmatie van culturele centra. In Borgerhout zouden we bijvoorbeeld kunnen spreken van de ‘Romatram of –bus’. Senioren dringen aan op de nodige ontmoetingsplekken in de buurt. Dat kan gaan van een eenvoudige zitbank, over een buurtrestaurant tot een laagdrempelig dienstencentrum. Senioren zijn vragende partij voor goede lichaamsbeweging, met aangepast aanbod vanuit stad en district. Sportclubs moeten aangemoedigd wordenhun aanbod voor senioren te versterken.
 • CD&V is steeds voorstander geweest van het zo lang mogelijk thuis laten wonen van senioren. Dat kan als op buurtniveau de nodige voorzieningen qua zorg, ontspanning, winkelen en publieke dienstverlening aanwezig zijn. Thuiszorgdiensten, oppashulp, poetshulp, woonzorgcentra moeten steviger worden uitgebouwd. Ook kunnen alternatieve woonvormen waarmee nu al geëxperimenteerd wordt, verder ondersteund worden. Verschillende vormen van assistentiewonen, waarbij binnen een bestaande woning bijzondere aandacht uitgaat naar senioren en hulpbehoevenden, kunnen worden gepromoot zodat senioren langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.
 • In het seniorenbeleid moet het district bijzondere aandacht hebben voor de informatie en de communicatie. Er automatisch van uit gaan dat senioren alle moderne media beheersen, is uit den boze. Het hen aanleren en hen er meer in betrekken: ja, het hen als enige communicatiemiddel voorschotelen: neen.
 • De bevolking zonder internet mag niet vergeten worden. Communicatie op papier en op strategische plaatsen, via aanplakborden, blijft belangrijk. De communicatie moet iedereen bereiken.
 • Het district moet de motor zijn van een campagne waarin op een zeer nauwgezette wijze alle problemen worden opgelijst rond de toegankelijkheid van onze publieke gebouwen. Eens die in kaart zijn gebracht, moet er een uitvoeringsplan komen om die gebouwen in de kortst mogelijke tijd meer toegankelijk te maken. Dit zal trouwens ook andere groepen ten goede komen, zoals ouders met kinderwagens en mindervaliden.
 • Ouderen moeten ook verzekerd zijn van een klantvriendelijke, laagdrempelige en flexibele dienstverlening van de dienstencentra. Zo moeten mensen bijvoorbeeld makkelijker kunnen gaan eten in een dienstencentrum zonder teveel administratieve rompslomp.
 • Nemen we het seniorenbeleid ernstig, dan voorzien we elk halfjaar een seniorenrapportage, met daarin de pijnpunten, de voorgestelde oplossingen en hun vooruitgang. Dat geldt evenzeer voor het jongerenbeleid, zoals eerder beschreven in dit hoofdstuk. 

Jeugdig Borgerhout

 • Het district Borgerhout kent aan de ene kant een zeer jonge bevolking. Aan de andere kant stellen we vast dat heel wat senioren graag in ons district blijven wonen. 15% van de Borgerhoutenaren is 65-plusser! We moeten dan ook aandacht besteden aan deze twee bevolkingsgroepen, zonder iemand uit te sluiten. Verjonging is een pluspunt voor de toekomst van stad en district. In het beleid moet het district ervoor zorgen dat jongeren zich goed voelen en hun toekomst in ons district, onze stad willen uitbouwen. We hebben daarvoor heel wat concrete voorstellen.
 • Jongeren moeten op vaste momenten bij het maken van plannen worden betrokken. Dat moet gebeuren in een zeer verstaanbare taal. De jongeren moeten op korte tijd een reactie kunnen krijgen op de afspraken, en tijdens de hele uitvoering van de plannen en de uiteindelijke werken zeer nauw worden betrokken. Het district moet voor die afspraken met jongeren experimenteren met totaal nieuwe manieren van overleg. Die nieuwe communicatiemanieren zijn bijvoorbeeld het gebruik van digitale nieuwsbrieven, sociale media als Facebook of Twitter, applicaties van smartphones.
 • Jongeren moeten in de eerste plaats betrokken worden bij het hertekenen of herplannen van openbare ruimte, de bouw van nieuwe jeugdhuizen, pleintjes, enz. Bij de aanleg van die pleintjes moet er aandacht zijn voor de diverse leeftijdsgroepen, van kleintjes tot tieners.
 • Jongeren moeten sowieso meer aandacht krijgen in de creatie van plekken waar ze zich kunnen uitleven. Dat kan zijn met een graffitistraat, trapveldjes, skatevoorzieningen. Het district moet ook meer oog hebben voor de creatie van een echt speelweefsel en zorgen dat diverse plekken beter worden benut of beter met mekaar worden verbonden. Dat is bijvoorbeeld zo met speelterreinen, scholen, sportinfrastructuur, speelbossen, jeugdlokalen, jongerencafés.
 • Zeker spelende kinderen in kwetsbare gebieden verdienen meer aandacht, vooral omdat zij doorgaans minder ruimte hebben om te spelen. In die moeilijker buurten moet gezocht worden naar voldoende veilige en kwaliteitsvolle buitenspeelruimten.
 • In zijn globale aanpak rond jeugd moet het district de bevolking meer sensibiliseren voor verdraagzaamheid tegenover spelende kinderen in parken en op straten en pleinen. Kinderen hebben het recht op spelen.
 • Het district moet op een zeer actieve manier aandacht hebben voor het georganiseerde jeugdwerk, zoals chiro en scouts, maar ook jeugdwerkingen van zelforganisaties. Het district helpt de 8 Borgerhoutse jeugdbewegingen zo veel als mogelijk. De bestaande subsidiereglementen moeten nog verfijnd, herzien en uitgebreid worden. Het district wil jeugdbewegingen helpen zo veel mogelijk van haar leden te laten doorgroeien tot leider/monitor. Enkel met meer leiding kunnen jeugdbewegingen iets doen aan de bestaande wachtlijsten. Het district ondersteunt de traditionele jeugdbewegingen bij het aantrekken van allochtone jongeren. In het geheel waakt het district er in zijn subsidiebeleid ook over dat kwetsbare jongeren niet uit de boot vallen. In samenwerking met jeugdwelzijnsorganisaties wordt gewerkt aan plannen en concrete initiatieven om zoveel mogelijk kwetsbare jongeren naar speelpleinwerkingen te brengen. De drempel moet zo laag mogelijk zijn: lage kosten, vertrouwde monitoren, omgeving die door de ouders kan verkend worden, enz.
 • Tijdens schoolvakanties moet er voldoende vrijetijdsaanbod zijn en samen met jongeren moeten goedkope, zelfs gratis, grote evenementen worden georganiseerd, waarbij ze zich goed voelen. Die jongeren moeten voelen dat ze in een district en een stad leven, waarin ‘urban culture’ echt van hen en van de stad is: hiphop, breakdance, en alles wat daarbij hoort, zijn typische onderdelen van de jongerencultuur en stimuleren hen in de ontmoeting. Het district moet nagaan in welke mate die ontmoetingsplaatsen en het aanbod nog verder kan worden uitgebouwd en dat zeer actief stimuleren. Ook willen wij jongeren stimuleren om de weg te vinden naar het politieke speelveld. Net zoals bij de senioren moet ook de stem van jongeren zwaar doorwegen op de besluitvorming. Een afvaardiging van de districtsraad moet maandelijks aanwezig zijn op de jeugdraad om zo een luisterend oor te 9 bieden en een positieve samenwerking op touw te zetten. Meer nog dan nu. Borgerhout kan, met z’n 14.000 jongeren, een trendsetter worden in overleg, met ruimte voor initiatief, vorming en dialoog! Zo kunnen we samenwerken aan de toekomst.
 • Het district moet de volgende legislatuur een grotere inspanning leveren in de ondersteuning van initiatieven die het contact tussen jong en oud bevorderen. Als de capaciteit het toelaat, moeten dienstencentra ook de deuren openen voor jongere buurtbewoners. Dat bevordert het contact tussen oudere en jongere mensen uit de buurt.Borgerhout zit, net als de stad Antwerpen overigens, met een fragiel onderwijsaanbod en een tekort in de kinderopvang. We weten nochtans dat er in de steden een groeiend aantal gezinnen met kinderen zijn.
 • Om die reden moet de volgende jaren, ook in ons district, veel zwaarder worden ingezet op betaalbare kinderopvang, zowel reguliere als buitenschoolse, met de nodige kwaliteit.
 • Er moet daarbij ook aandacht zijn voor occasionele opvang voor mensen die beperkte of tijdelijke opvang nodig hebben, bijvoorbeeld voor het solliciteren, het volgen van taallessen of een opleiding bij de VDAB.

Divers Borgerhout

 • Diversiteit is mogelijk het meest typerende kenmerk van de samenleving in Borgerhout. Dit geldt zowel voor origine als voor cultuur, geloofsovertuiging, taal, enz. Maar wij zijn allemaal Borgerhoutenaars, vaak al veel generaties. Het verhaal van Borgerhout is dan ook geen verhaal van verschil, maar een Wij-verhaal tegen discriminatie op basis van huidskleur, taal, religie, seksuele voorkeur, opvattingen, … Via onze communicatie en actie sturen wij de negatieve beeldvorming over ons district bij.
 • Iedere inwoner heeft recht op zijn eigen wijze, mits naleving van de Belgische en Vlaamse wet, zijn levensgeluk na te streven, zich te ontwikkelen, te emanciperen en volwaardig deel te nemen aan de maatschappij en haar beleidsvorming.
 • Vrouwen en mannen beschikken over dezelfde rechten en plichten en hebben recht op respect en integriteit. Binnen het districtsbeleid, de communicatie en beeldvorming en de omgangsvormen worden geen verschillen in behandeling getolereerd.
 • Als district bestrijden wij iedere vorm van discriminatie. Wij willen het contact tussen verschillende culturen bevorderen, in de buurt, op school, in de vrijetijdsbeleving, Het district dient zelf een voortrekkersrol te spelen in de beeldvorming rond diversiteit.
 • Nieuwkomers ontvangen een onthaalpakket, en worden begeleid bij het onthaaltraject in samenwerking met de vele professionele en vrijwillige actoren. Wie zijn thuisland moest ontvluchten, kan hier rekenen op een menselijke behandeling.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.